Dịch từ "all sorts of" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all sorts of" trong tiếng Việt

EN

all sorts of {tính từ}

volume_up
all sorts of
all sorts of

Ví dụ về cách dùng từ "all sorts of" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "all sorts of" trong tiếng Việt

of giới từ
all danh từ
all đại từ
Vietnamese
Những từ khác
English
  • all sorts of