Dịch từ "all-powerful" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all-powerful" trong tiếng Việt

EN

all-powerful {tính từ}

volume_up
all-powerful
all-powerful

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "all-powerful":

all-powerful

Cách dịch tương tự của từ "all-powerful" trong tiếng Việt

powerful tính từ
all danh từ
all đại từ
Vietnamese
all the time trạng từ
Vietnamese