Dịch từ "all over" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all over" trong tiếng Việt

EN

all over {trạng từ}

volume_up
all over
khắp cả {trạng}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "all over":

all over

Cách dịch tương tự của từ "all over" trong tiếng Việt

all danh từ
all đại từ
Vietnamese
over tính từ
over giới từ
Vietnamese