Dịch từ "all of a sudden" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all of a sudden" trong tiếng Việt

EN

all of a sudden [thành ngữ]

volume_up
all of a sudden

Ví dụ về cách dùng từ "all of a sudden" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "all of a sudden":

all of a sudden