Dịch từ "all day long" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "all day long" trong tiếng Việt

EN

all day long {trạng từ}

volume_up
all day long
cả ngày {trạng}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "all day long":

all day long
English

Cách dịch tương tự của từ "all day long" trong tiếng Việt

long tính từ
Vietnamese
day danh từ
all danh từ
all đại từ
Vietnamese