Dịch từ "algae" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "algae" trong tiếng Việt

volume_up
algae {nhiều}
VI
VI
EN

algae {số nhiều}

volume_up
1. thực vật học
algae
tảo {nhiều} (số nhiều của alga)
algae
rong {nhiều} (số nhiều của alga)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "algae":

algae
English
alga
English