Dịch từ "alga" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alga" trong tiếng Việt

VI
volume_up
algae {nhiều}
VI
EN

alga {danh từ}

volume_up
1. thực vật học
alga
tảo {danh}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "alga":

alga
English
algae
English