Dịch từ "alchemy" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "alchemy" trong tiếng Việt

EN

alchemy {danh từ}

volume_up
alchemy
alchemy

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "alchemy":

alchemy