Dịch từ "album" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "album" trong tiếng Việt

EN

album {danh từ}

volume_up
album
an bom {danh}
album
album

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "album":

album
Những từ khác
English
  • album