Dịch từ "albedo" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "albedo" trong tiếng Việt

EN

albedo {danh từ}

volume_up
1. vật lý

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "albedo":

albedo