Dịch từ "air transport" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "air transport" trong tiếng Việt

EN

air transport {danh từ}

volume_up
air transport (từ khác: air traffic)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "air transport":

air transport

Cách dịch tương tự của từ "air transport" trong tiếng Việt

air danh từ
air current danh từ
air cleaner danh từ
air gun danh từ
Vietnamese
air hole danh từ
air raid danh từ
to transport động từ
Vietnamese
air -to-ground tính từ
Vietnamese
air alert danh từ