Dịch từ "air traffic" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "air traffic" trong tiếng Việt

EN

air traffic {danh từ}

volume_up
air traffic (từ khác: air transport)

Cách dịch tương tự của từ "air traffic" trong tiếng Việt

traffic danh từ
air danh từ
air current danh từ
air cleaner danh từ
air gun danh từ
Vietnamese
air hole danh từ
air raid danh từ