Dịch từ "air raid shelter" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "air raid shelter" trong tiếng Việt

EN

air raid shelter {danh từ}

volume_up
1. quân sự
air raid shelter

Ví dụ về cách dùng từ "air raid shelter" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "air raid shelter" trong tiếng Việt

shelter danh từ
raid danh từ
air danh từ
air raid warning danh từ