EN

air raid {danh từ}

volume_up

Ví dụ về cách dùng từ "air raid" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "air raid":

air raid
English

Cách dịch tương tự của từ "air raid" trong tiếng Việt

raid danh từ
air danh từ
air current danh từ
Vietnamese
air cleaner danh từ
air gun danh từ
Vietnamese
air hole danh từ