Dịch từ "to aim at sth" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to aim at sth" trong tiếng Việt

EN

to aim at sth {động từ}

volume_up
to aim at sth
nhắm đến {động}
to aim at sth
hy vọng làm được việc
dự tính đạt được điều

Ví dụ về cách dùng từ "to aim at sth" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishto aim at sth
Englishto aim at sth

Cách dịch tương tự của từ "to aim at sth" trong tiếng Việt

aim danh từ
at giới từ
to peck at sth động từ