Dịch từ "aid station" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "aid station" trong tiếng Việt

EN

aid station {danh từ}

volume_up
1. quân sự
aid station
aid station

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "aid station":

aid station

Cách dịch tương tự của từ "aid station" trong tiếng Việt

aid danh từ
station danh từ
railway station danh từ
filling station danh từ
police station danh từ
Vietnamese
Những từ khác
English
  • aid station