Dịch từ "to aid secretly" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to aid secretly" trong tiếng Việt

EN

to aid secretly {động từ}

volume_up
to aid secretly (từ khác: to give secret help to sb)
ám trợ {ngoại động} [cũ]

Cách dịch tương tự của từ "to aid secretly" trong tiếng Việt

secretly trạng từ
aid danh từ
to eat secretly động từ
Vietnamese
to hand down a formula secretly động từ
Vietnamese