Dịch từ "agreeing with everyone" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "agreeing with everyone" trong tiếng Việt

EN

agreeing with everyone {tính từ}

volume_up
agreeing with everyone
ba phải {tính}

Cách dịch tương tự của từ "agreeing with everyone" trong tiếng Việt

everyone đại từ
with giới từ
Vietnamese