Dịch từ "agnail" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "agnail" trong tiếng Việt

EN

agnail {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "agnail":

agnail
English