Dịch từ "Agarwood" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Agarwood" trong tiếng Việt

EN

Agarwood {danh từ riêng}

volume_up
1. "Eaglewood", thực vật học
Agarwood
trầm hương {danh (r)}