Dịch từ "after-life" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "after-life" trong tiếng Việt

EN

after-life {danh từ}

volume_up
after-life (từ khác: afterlife)

Cách dịch tương tự của từ "after-life" trong tiếng Việt

life danh từ
after giới từ
after trạng từ
to bring back to life động từ
to come to life động từ
to live a debauched life động từ
Vietnamese