Dịch từ "after all" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "after all" trong tiếng Việt

EN

after all {trạng từ}

volume_up
after all

Cách dịch tương tự của từ "after all" trong tiếng Việt

after giới từ
after trạng từ
all danh từ
all đại từ
Vietnamese