Dịch từ "to affect sb" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to affect sb" trong tiếng Việt

EN

to affect sb {động từ}

volume_up
1. "or sth"
to affect sb

Ví dụ về cách dùng từ "to affect sb" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "to affect sb" trong tiếng Việt

to live off sb động từ
to contend with sb động từ
to petrify sb động từ
to confer with sb động từ
Vietnamese
to look up to sb động từ
to agree with sb động từ
to take leave of sb động từ
to worry about sb động từ
to plead with sb động từ
to curl up with sb động từ
Vietnamese
to put out for sb động từ
to yell at sb động từ
Vietnamese
to catch up with sb