Dịch từ "aeolian" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "aeolian" trong tiếng Việt

EN

aeolian {tính từ}

volume_up
1. kĩ thuật
aeolian
aeolian
do gió {tính}