Dịch từ "Aegean Sea" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Aegean Sea" trong tiếng Việt

EN

Aegean Sea {danh từ riêng}

volume_up
1. địa lý
Aegean Sea
biển Aegea {danh (r)}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "Aegean Sea":

Aegean Sea
English

Cách dịch tương tự của từ "Aegean Sea" trong tiếng Việt

sea danh từ
Vietnamese
China sea danh từ
high sea danh từ
Vietnamese