Dịch từ "advisory" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "advisory" trong tiếng Việt

EN

advisory {tính từ}

volume_up
advisory
advisory

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "advisory":

advisory