Dịch từ "advisers" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "advisers" trong tiếng Việt

EN

advisers {số nhiều}

volume_up
advisers
cố vấn {nhiều}
advisers

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "adviser":

adviser