Dịch từ "advice" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "advice" trong tiếng Việt

EN

advice {danh từ}

volume_up

Ví dụ về cách dùng từ "advice" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.