Dịch từ "to adversely affect" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to adversely affect" trong tiếng Việt

EN

to adversely affect {động từ}

volume_up
to adversely affect

Ví dụ về cách dùng từ "to adversely affect" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Cách dịch tương tự của từ "to adversely affect" trong tiếng Việt

to affect động từ