Dịch từ "advantages and disadvantages" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "advantages and disadvantages" trong tiếng Việt

EN

advantages and disadvantages {số nhiều}

volume_up
advantages and disadvantages

Ví dụ về cách dùng từ "advantages and disadvantages" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishadvantages and disadvantages

Cách dịch tương tự của từ "advantages and disadvantages" trong tiếng Việt

and liên từ