Dịch từ "adulterous" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "adulterous" trong tiếng Việt

EN

adulterous {tính từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "adulterous":

adulterous
adulterer
English