Dịch từ "adulteress" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "adulteress" trong tiếng Việt

EN

adulteress {danh từ}

volume_up

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "adulteress":

adulteress