Dịch từ "adsorption" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "adsorption" trong tiếng Việt

EN

adsorption {danh từ}

volume_up
1. hóa học

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "adsorption":

adsorption