Dịch từ "to adsorb" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to adsorb" trong tiếng Việt

EN

to adsorb {động từ}

volume_up
1. hóa học
to adsorb
hút bám {động}