Dịch từ "adopted kid" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "adopted kid" trong tiếng Việt

VI
EN

adopted kid {danh từ}

volume_up
adopted kid
ân nhi {danh} [cổ]

Cách dịch tương tự của từ "adopted kid" trong tiếng Việt

kid danh từ
to kid động từ
Vietnamese