Dịch từ "adobe" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "adobe" trong tiếng Việt

EN

adobe {danh từ}

volume_up
adobe
gạch sống {danh} (chưa nung)

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "adobe":

adobe