Dịch từ "to addict oneself to sth" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to addict oneself to sth" trong tiếng Việt

EN

to addict oneself to sth {động từ}

volume_up
to addict oneself to sth
tự làm nghiện với thứ

Ví dụ về cách dùng từ "to addict oneself to sth" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishto addict oneself to sth