Dịch từ "to adapt" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to adapt" trong tiếng Việt

EN

to adapt [adapted|adapted] {động từ}

volume_up
to adapt
thích nghi {động}
to adapt
thích ứng {động}

Ví dụ về cách dùng từ "to adapt" trong tiếng Tiếng Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

Englishunable to adapt to a climate