Dịch từ "Adam’s apple" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "Adam’s apple" trong tiếng Việt

EN

Adam’s apple {danh từ}

volume_up
1. giải phẫu học
Adam’s apple
Adam’s apple
Adam’s apple

Cách dịch tương tự của từ "Adam’s apple" trong tiếng Việt

apple danh từ
Vietnamese