Dịch từ "ad-lib" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ad-lib" trong tiếng Việt

EN

ad-lib {tính từ}

volume_up

Cách dịch tương tự của từ "ad-lib" trong tiếng Việt

ad infinitum trạng từ
ad hoc tính từ