Dịch từ "ad infinitum" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ad infinitum" trong tiếng Việt

EN

ad infinitum {trạng từ}

volume_up
ad infinitum (từ khác: extremely, infinitely, most)
vô cùng {trạng}
ad infinitum
vô tận {trạng}
ad infinitum
ad infinitum (từ khác: forever)
mãi mãi {trạng}

Cách dịch tương tự của từ "ad infinitum" trong tiếng Việt

ad hoc tính từ