Dịch từ "acute accent" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "acute accent" trong tiếng Việt

EN

acute accent {danh từ}

volume_up
1. ngôn ngữ học
acute accent
acute accent

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "acute accent":

acute accent
English

Cách dịch tương tự của từ "acute accent" trong tiếng Việt

acute tính từ
acute angle danh từ
Vietnamese
acute pain danh từ
circumflex accent danh từ
Vietnamese
grave accent danh từ
Vietnamese