Dịch từ "acting director" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "acting director" trong tiếng Việt

EN

acting director {danh từ}

volume_up
acting director
quyền giám đốc {danh} (tạm thời)

Cách dịch tương tự của từ "acting director" trong tiếng Việt

director danh từ
acting manager danh từ
editorial director danh từ