Dịch từ "acrid" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "acrid" trong tiếng Việt

EN

acrid {tính từ}

volume_up
acrid (từ khác: impetuous)
hăng {tính}
acrid (từ khác: mordant, pointed, venomous)
chua cay {tính}
acrid (từ khác: acerbic, severe)
gay gắt {tính}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "acrid":

acrid
English