Dịch từ "acquire" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "acquire" trong tiếng Việt

EN

acquire {tính từ}

volume_up
acquire (từ khác: alright, OK)
được {tính}
acquire
acquire

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "acquire":

acquire