Dịch từ "to acknowledge" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "to acknowledge" trong tiếng Việt

EN

to acknowledge [acknowledged|acknowledged] {động từ}

volume_up
to acknowledge (từ khác: to admit)
thừa nhận {động}