Dịch từ "acid rain" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "acid rain" trong tiếng Việt

EN

acid rain {danh từ}

volume_up
1. khí tượng học
acid rain

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "acid rain":

acid rain

Cách dịch tương tự của từ "acid rain" trong tiếng Việt

acid danh từ
Vietnamese
rain danh từ
Vietnamese