Dịch từ "acid" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "acid" trong tiếng Việt

VI
EN

acid {danh từ}

volume_up
acid
axít {danh}

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "acid":

acid
acid rain