Dịch từ "achievement" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "achievement" trong tiếng Việt

EN

achievement {danh từ}

volume_up
achievement
achievement
achievement

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "achievement":

achievement