Dịch từ "ache" từ Anh sang Việt

EN

Nghĩa của "ache" trong tiếng Việt

EN

ache {danh từ}

volume_up
ache
ache

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "ache":

ache
aching
English
stomach ache